הקוד האתי

הקוד האתי של החברה מחייב את כל עובדיה ומנהליה. תפקידו של קוד זה הוא לספק הדרכה לעובדים בנוגע לסטנדרטים של יושרה והתנהגות עסקית בתוך החברה וכן בעת המפגש עם: לקוחות, שותפים, מתחרים ועוד.
החברה מצפה מכל עובדיה לדבוק בעקרונות ונהלים אלה.

סביבת עבודה
הארגון מכבד את חובותיו כמעסיק, ומקפיד ליידע את עובדיו לגבי זכויותיהם ותנאי העסקתם ולהעניק לכל אחד מהם יחס של כבוד והגינות ושכר הוגן.
כל ההיבטי העסקת עובדים, לרבות גיוס, שכר ותגמול, הטבות, קידום, ענישה, סיום העסקה ופרישה מאופיינים בהיעדר אפליה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא, גיל ותרבות.
הארגון מחוייב להשקיע בטיפוח המשאב האנושי, הן בקליטת עובדים איכותיים והן על ידי ביצוע הדרכות והכשרות מקצועיות תקופתיות.
הארגון מתנגד לכל הטרדה – פיזית, מינית, פסיכולוגית או מילולית, ונוקט בכל האמצעים למניעתה.
הארגון יוצר סביבת עבודה בטוחה, מוגנת מתאונות, מאווררת ובריאה ומספק תנאי עבודה נאותים המכבדים את עובדיו.
הארגון מחויב לעמוד בכל החוקים, הצווים והתקנות הרלוונטיים להגנה על בריאות ובטיחות העובדים וכן בכל דיני הסביבה הישימים לשם שמירה על איכות הסביבה וצמצום הנזקים הסביבתיים של המפעל.

העובדים ישתמשו ברכוש ובנכסי הארגון לקידום מטרותיו בלבד, דהיינו למטרות עסקיות נאותות בלבד.
עובדי הארגון ינהגו בחסכון וביעילות בציוד החברה.
עובדי הארגון ובני משפחתכם הקרובים ימנעו מקבלת טובות הנאה מלקוחות, ספקים ורשויות כשמטרת טובת ההנאה הינה להשפיע על פעולותיה או ליצור לכאורה ניגוד עניינים.
עובדי הארגון ימנעו מניצול הזדמנות עסקית של החברה לטובתם האישית ולא ישתמשו במידע השייך לארגון או במעמדם לשם הפקת רווח אישי, וכן ימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי הארגון.
עובדי הארגון ישמרו על סודיות המידע המופקד בידיהם או המגיע אליהם מכל מקור בתוקף תפקידם .
העובדים ינהגו בתום לב, יפעלו לטובת הארגון ולא יהיו נתונים ולא יראו כנתונים, להשפעות המתנגשות עם טובת הארגון .

מחויבותנו ללקוחות
הארגון מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לעמוד בכל דרישות הלקוחות וציפיותיהם ולפעול להשגת שביעות רצונם, הן מרמת האיכות ובטיחות המוצרים והן מרמת השירות הניתן, במטרה לתת מענה מקצועי ומתאים למכלול צורכיהם. כל זאת תוך הגנה מתמדת על בטיחות ובריאות העובדים ותוך פגיעה מינימאלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים בכלל.
הארגון מתייחס בכבוד ובהגינות ללקוחותיו, ומטפל ביעילות ובשקיפות בתלונותיהם ומשתדל להגיע לפתרונות הוגנים.
הארגון אינו מנצל את כוחו כדי להשפיע על קבוצות פגיעות באוכלוסייה, באמצעות פרסום או שיווק שאינם ראויים, מחויב לשקיפות ולאמת בפרסום ואינו משתמש בטכניקות מטעות שאינן אתיות לשיווק ומכירה.
הארגון אינו מבטיח הבטחות שווא בפרסומיו ונמנע מטפלול (ממניפולטיביות) בפנייתו לציבור. הארגון נוקט בפרסומיו התייחסות שווה והוגנת לכל מגזרי האוכלוסייה, והוא נמנע מפגיעה בכבוד האדם בכלל ובכבודן של אוכלוסיות מיעוטים בפרט.
מוצרי הארגון ומערכות הניהול תואמים את דרישות החוק והתקנים הישראליים ומבוקרים ע"י משרד הבריאות , מכון התקנים וארגון ה NSF האמריקאי .

מחויבותנו לספקים
הארגון מקפיד על עמידה בחוזים שהתחייב להם ובהתחייבויות כלפי ספקיו ובמיוחד מקפיד על תשלום במועד. זאת, כדי לאפשר לספקיו להתקיים וכן על מנת לשמור על סטנדרטים נאותים של עבודה.
הארגון מעניק עדיפות לספקים שהם גם לקוחות, בתנאים עסקיים שווים.
הארגון מקפיד לעבוד עם ספקים מאושרים ובעלי מערכות איכות מסודרות.
הארגון יוזם פעולות מתמידות למען הבטחת קבלת המוצר האיכותי ביותר מספקיו, במחיר ההוגן ביותר.
הארגון רואה בספקיו השונים שותפים חשובים, להשגת איכות כוללת גבוהה.
הארגון שואף לרכוש ציוד המקטין את הפגיעה בסביבה ואת סיכוני בטיחות והגיהות.
הארגון משתמש באמצעים חוקיים וכשרים לשם קידום עסקיו.
הארגון מעודד התנהגות תחרותית המביאה תועלות חברתיות וסביבתיות ומפגין כבוד למתחרים.

דיווח ושקיפות
כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, מחויבת מי עד לשקיפות נתוניה.
בין הפריטים המפורסמים נכללים דוחות כספיים, פרסומים ודיווחים לרשויות.
הארגון משתף את ציבור המשקיעים במידע ובידע מהותיים ובעלי השלכות על ציבור זה.