.           ההסכם

בהסכם זה ("מסמך התנאים הכלליים"), הנך,  מסכים לרכוש, לחכור, או לשכור מאתנו, מי עדן בע"מ, ח.פ. 511310476 ("מי עדן" או "החברה"), בהתאם לבחירתך ובכפוף למסלולי ההתקשרות המוצעים על ידי החברה במועד ההתקשרות, מכשירים ו/או מתקנים ו/או כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים (כהגדרתם להלן), וכן שירותי אחריות במקרים המתאימים וכמפורט להלן בהסכם כהגדרתו בסעיף 1.2.

1.1.      תנאי ההתקשרות בין הצדדים יהיו בהתאם לקבוע במסמך התנאים הכלליים, כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לקבוע בטופס ההזמנה ו/או בנספח האישי (מסמך התנאים הכלליים, טופס ההזמנה והנספח האישי יכונו יחדיו "ההסכם"). במקרה של סתירה בין מסמך התנאים הכלליים לבין טופס ההזמנה או הנספח האישי, יגבר הקבוע בטופס ההזמנה או בנספח האישי. במקרה של סתירה בין הנספח האישי לבין טופס ההזמנה, יגבר המאוחר מבין השניים.

1.2.      תוכל ליצור עמנו קשר בכל עניין בקשר להסכם ובכלל: בדואר – רח' אודם 4 פתח תקווה, ת.ד. 9593 מיקוד 4919402; בטלפון – 1-700-70-2002 או 5335*; בפקס' – 03-5781486; בדואר אלקטרוני –  IL-callcenter@meyeden.co.il. ; דרך אתר האינטרנט של החברה – www.meyeden.co.il ("אתר האינטרנט") או באפליקציית "מי עדן" בסמארטפון.

 

2.         הגדרות

להלן הגדרות למונחים בהם נעשה שימוש בהסכם:

בר מים – מכשיר ייעודי מתוך מגוון המכשירים המוצעים על ידי החברה ללקוחותיה, המותקן בבית הלקוח ומאפשר מזיגה קלה ונוחה של המים המינרליים מהכד (בנפח המתאים לו) לשם צריכתם על ידי הלקוח.

מתקן מים או המתקן – מתקן לסינון מים.

מכונת קפה – מכונה ממגוון המכונות להכנת הקפה המוצעות על ידי החברה ללקוחותיה.

המכשירים – בר מים לכדים ו/או מכונת קפה (לפי העניין).

כדים –  מכלים בנפחים המוצעים מעת לעת על ידי החברה, המשמשים לאספקת המים המינרליים ללקוח ונמסרים ללקוח בהשאלה.

מוצרים הנלווים – מים מינרליים בבקבוקים בנפח עד 1.5 ל' כולל, ערכות ניקוי, כוסות שתייה, סננים ומוצרים או שירותים נוספים שיוצעו על ידי החברה מעת לעת (כהגדרתם להלן, ולפי העניין).

מים מינרליים – המים המינרלים הטבעיים המשווקים על ידי החברה בכדים ו/או בבקבוקים בגדלים ובנפחים שונים.

מוצרי הקפה – קפסולות הקפה או פולי קפה המשווקים על ידי החברה מסוגים שונים וממגוון טעמים ומותגים.

המחירון            – פירוט הכדים, מוצרי הקפה, מוצרים הנלווים והשירותים המסופקים על ידי החברה ומחיריהם, כפי שמצוי במשרדי החברה ויעודכן על ידה מעת לעת.

טופס ההזמנה – מסמך המהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בו נציגי החברה ימלאו במועד ההתקשרות, בין היתר, את פרטיך האישיים, את המכשירים ו/או מוצרים הנלווים ו/או השירותים אותם תבחר לרכוש מהחברה ואת פרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו תשלם לחברה.  

הנספח האישי – מסמך המצורף למסמך התנאים הכלליים בחלק מהעסקאות בהן תבחר לקבל מהחברה בר מים ו/או מכונת קפה המהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות. בנספח האישי יפורטו, בין היתר, תנאי האחריות והשירות שתספק לך החברה בקשר עם בר המים ו/או מכונת הקפה (לפי העניין).

החוק –  חוק הגנת הצרכן, תשמ"א–1981.

 

3.         בחר בעסקה המתאימה לך

3.1.      החברה מציעה לך מגוון של מסלולי התקשרות כדי שתוכל לבחור בעסקה שעונה בצורה הטובה ביותר לצרכיך ולרצונותיך. לשם כך, במועד ההתקשרות עם החברה תוכל לבחור, בין היתר (הכל לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכם): את סוג המכשיר או מתקן המים (לפי העניין) אשר יותקן בביתך; את אופן ההתקשרות (האם בדרך של רכישה או שכירות של המכשיר או המתקן); אילו מוצרים נלווים, כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים ברצונך לרכוש, באיזו כמות, ועוד.

3.2.      מסלולי ההתקשרות כוללים תנאי התקשרות שונים, לרבות בכל הקשור לסוגי התשלומים אותם תידרש לשלם לחברה במסגרתם. כך, למשל:

3.2.1.   התשלומים בכל מסלולי ההתקשרות ייעשו אחת לחודש בהוראת קבע בכרטיס אשראי או באמצעות הוראה לחיוב חשבון הבנק, בהתאם לאישור החברה לאמצעי התשלום.

3.2.2.   במסלולי התקשרות הכוללים התחייבות מצדך לרכישת כמויות מינימום (חודשיות או שנתיות) של כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים ("התחייבות רכישה"), בתקופת ההתחייבות כפי שקבוע בטופס ההזמנה, יהיה עליך לשלם לחברה את מלוא התשלום אותו התחייבת לשלם לחברה בגין כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים כאמור, ולא תהיה זכאי לקבל מהחברה זיכוי כלשהו בגין כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים שלא צרכת/השתמשת בהם או שלא סופקו לך לבקשתך וכן לא תהיה זכאי להעביר יתרות בלתי מנוצלות בכל דרך שהיא, לרבות מחודש לחודש (או מתקופה לתקופה, לפי העניין), ללקוח אחר של החברה וכיוצא באלו העברות נוספות.

3.2.3.   במסלולי התקשרות הכוללים התחייבות רכישה תספק לך החברה את הכדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים הנלווים בכמות ובתדירות הקבועה בטופס ההזמנה או בנספח האישי, לפי העניין. אתה תהיה רשאי להזמין מהחברה כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים נוספים, מעבר לכמות שבהתחייבות הרכישה, ובמקרה כאמור תחויב בתשלום על פי המחיר הקבוע בטופס ההזמנה או בנספח האישי (לפי העניין).

3.3.      תנאי ההתקשרות הייחודיים למסלול ההתקשרות בו תבחר מפורטים בתמצית בטופס ההזמנה ו/או בנספח האישי (לפי העניין), וזאת מבלי לגרוע מהתנאים הכלליים החלים על ההסכם כמפורט במסמך זה. כמו כן, במסמך זה כלולות הוראות מיוחדות החלות במסלולי התקשרות מסוימים, כמפורט בסעיף 9 , שאינן חלות במסלולים האחרים.

 

 

3.4.      החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או לשנות מעת לעת את מסלוליה ו/או תנאי ההתקשרות עמך, בכפוף למתן הודעה לפחות חודש מראש ובכתב.

3.5       במסגרת מסלולי ההתקשרות של מתקן המים, יסופקו לך בעת ההתקנה סננים כקבוע בטופס ההזמנה, בהתאם למחירון החברה, כפי שיהיה מעת לעת. בנוסף, יבוצעו אספקות נוספות לפי דרישת הלקוח.

המועד המומלץ להחלפת סנן הינו מדי 12 חודשים.

3.6 בעת אספקת ציוד חשמלי או אלקטרוני לביתך ניתן למסור לנציג החברה, או לחילופין להשאיר מחוץ לביתך, חלפים משומשים לאיסוף לצורך מחזור פסולת אלקטרונית.

 

 

4.         המכשירים או המתקנים (לפי העניין)

כאמור בסעיף 3.1 לעיל, במסגרת מסלולי ההתקשרות השונים שמציעה החברה תוכל לבחור (בכפוף לאפשרויות המוצעות על ידי החברה במועד ההתקשרות) אם ברצונך לרכוש או לשכור מהחברה את אחד או יותר מהמכשירים או המתקנים שהיא מציעה. בסעיף זה יפורטו התנאים העיקריים שיחולו על רכישה, השאלה ושכירות של המכשירים או המתקנים.

4.1.      כללי

4.1.1.   על מנת שהחברה תוכל להמשיך ולספק את שירותיה ומוצריה באופן מיטבי, אם תבקש להעביר מכשיר או מתקן מהכתובת המופיעה בטופס ההזמנה לכל כתובת אחרת, יהיה עליך ליידע את החברה מראש על המעבר, באחת הדרכים המופיעות בסעיף 1.2 לעיל, וזאת לא יאוחר מ-14 ימים לפני המעבר ולקבל את אישורה של החברה לקבלת ההודעה בדבר שינוי הכתובת. 

4.1.2.   למעט במקרה של ביטול ההסכם תוך 14 ימים, כמפורט בסעיף 6 להלן, החברה לא תהיה מחויבת לקבל בחזרה מכשיר או מתקן שנרכש על ידך ולא תהייה מחויבת להשיב לך את התמורה אותה שילמת לחברה בגין המכשיר או המתקן, כולה או חלקה. 

4.1.3    פרטי שם היצרן וארץ היצור יופיעו על גבי אריזת המתקן אשר ייבחר על ידך.

4.2.      שכירות

4.2.1.   שכירות. החברה תציע לך מכשיר או מתקן מים, חדש או מוחדש, מתוך מלאי המכשירים או המתקנים המוצעים באותה עת על ידי החברה להשכרה ובשיקול דעתה הבלעדי. אם תבחר באפשרות זו יתווספו לתשלום החודשי שישולם על ידך לחברה דמי שכירות חודשיים בשיעור שיוסכם בינך לבין החברה ("דמי השכירות"). עם סיום ההתקשרות (אף אם ארע לפני תום תקופת ההתקשרות במקרה שזו נקבעה מראש), ובכפוף להשבתו של המכשיר או המתקן כשהוא במצב תקין לידי החברה בהתאם לקבוע בסעיף 6.8 להלן, תפסיק החברה לגבות ממך את דמי השכירות.                                                                                                                                            

4.2.2.   המכשיר או המתקן שיינתן לך על ידי החברה במסגרת מסלולי התקשרות על בסיס שכירות, הינו רכושה הבלעדי של החברה ויישאר בבעלותה במשך כל תקופת ההתקשרות. המכשיר או המתקן יימסר לידיך על ידי החברה לצורך שימוש במהלך תקופת ההתקשרות בלבד. מיד עם סיומה של ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יהיה עליך להשיב לידי החברה, באופן מיידי, את המכשיר או המתקן יחד עם כל ציוד נוסף אשר סופק לך על ידי החברה ("הציוד שסופק"), בהתאם לקבוע בסעיף 6.8 להלן.

4.2.3.   האחריות על שמירת תקינותו של הציוד שסופק מוטלת עליך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי אינך רשאי לבצע בציוד שסופק כל תיקון או שינוי שלא באישור החברה, מראש. כמו כן יובהר כי אינך רשאי להשתמש בכדים ו/או במוצרי הקפה ו/או נורות ו/או סננים בלתי תואמים שלא סופקו על ידי החברה עם הציוד שסופק, וכן כי לא תהיה לך כל זכות לעכב את הציוד שסופק תחת ידיך בכל נסיבות שהן. 

4.2.4.   אם תמנע את השבת הציוד שסופק לידי החברה, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לחייב אותך במחיר הציוד שסופק כפי שמופיע בטופס ההזמנה ואם לא מופיע, בהתאם למחיר המופיע במחירון.

4.2.5.   עליך להודיע לחברה על כל תקלה או נזק שייגרמו לציוד שסופק בסמוך לאחר גילויים.    

4.2.6.   במקרה של אובדן/גניבה/נזק למכשיר או למתקן, למעט נזק הנובע מבלאי או שימוש סביר במכשיר או המתקן, שאינו ניתן לתיקון או שעלות תיקונו, כפי שתיקבע על ידי החברה, עולה על 50% מסך מחירו של המכשיר או המתקן (לפי העניין) כפי שמופיע במחירון, החברה תהייה רשאית לחייב אותך לרכוש מהחברה את המכשיר או המתקן בהתאם למחיר המחירון, וזאת במועד התשלום הבא שיהיה עליך לשלם לחברה (ובמקרה שלא נותרו תשלומים נוספים, במועד שבו קיבלה החברה את המידע על אובדן/גניבה/נזק כאמור).

4.3.      רכישה ואחריות

4.3.1.   מחירו של המכשיר או המתקן שבחרת לרכוש מהחברה ("המוצר הנרכש") יהיה זה הנקוב בטופס ההזמנה. התמורה בגין המוצר הנרכש תשולם על ידך בהתאם לתנאי התשלום שיסוכמו בינך לבין החברה. עד השלמת מלוא התשלום לחברה תמורת המוצר הנרכש תישאר הבעלות המלאה במוצר הנרכש בידי החברה.

4.3.2.   אלא אם החברה תסכים לאפשר את איסוף המוצר הנרכש מאחד ממרכזי ההפצה של החברה, החברה תוביל ותתקין את המוצר הנרכש עד לביתך, וזאת בתמורה לתשלום חד פעמי בשיעור הקבוע בטופס ההזמנה ו/או בנספח האישי, לפי העניין. במקרים של איסוף והתקנה עצמית של המוצר הנרכש, החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מהובלתו ו/או התקנתו.

4.3.3.   בכפוף לסייגים הקבועים בחוק, אם לא תעמוד בתשלומים בגין המוצר הנרכש במלואם ובמועדם, החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה לפי כל דין, לחלט את המוצר הנרכש או להעמיד לפירעון מיידי את כל יתרת חובך לחברה.

4.3.4.   החברה מעניקה לך, ללא תשלום נוסף, אחריות למוצר הנרכש, וזאת למשך תקופה של 12 חודשים מהיום בו התקינה החברה את המוצר הנרכש, ובמקרה של התקנה עצמית, מהיום בו קיבלת את המוצר הנרכש ("תקופת האחריות הראשונית"), אלא אם כן הנך זכאי לתקופת אחריות ארוכה יותר, כפי שנמסר לך בתעודת האחריות.

4.3.5.   אלא אם עד לתום תקופת האחריות הראשונית תודיע לחברה, באמצעי הקשר שפורטו בסעיף 1.2 לעיל, כי אינך מעוניין להמשיך ולקבל מהחברה שירותי אחריות, בתום תקופת האחריות הראשונית תמשיך החברה לספק לך אחריות נוספת מוגבלת למוצר הנרכש, וזאת לתקופה בלתי מוגבלת ("תקופת האחריות הנוספת") ובתמורה לתשלום דמי אחריות שנתיים ו/או חודשיים, בשיעור הקבוע בטופס ההזמנה או בנספח האישי, והכל לפי העניין ("דמי האחריות"). דמי האחריות ייגבו ממך על ידי החברה בתחילת כל שנת/חודש אחריות (לפי העניין), וזאת דרך אמצעי התשלום שנמסר על ידך לחברה במועד ההתקשרות. סעיף זה מהווה הודעה לצרכן לפי הוראות תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו–2006 בדבר הארכה אוטומטית של תקופת האחריות. למען הסר ספק יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות חידוש אחריות זו לגבי חלק ממוצריה ובכל מקרה של אי-חיוב הלקוח בגין דמי אחריות עקב מעשה ו/או מחדל שאינו קשור בחברה, החברה לא תהיה אחראית לתקינות המוצר בתקופת האחריות הנוספת.

4.3.6.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3.5 לעיל, במסלול הכולל אספקה של כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים לתקופה קצובה ("תקופת ההתקשרות הראשונית"), אלא אם עד לתום תקופת ההתקשרות הראשונית תודיע לחברה, באמצעי הקשר שפורטו בסעיף 1.2 לעיל, כי אינך מעוניין להמשיך ולקבל מהחברה כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים בהיקף ובתדירות שסופקו לך במהלכה, החברה תמשיך לספק לך כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים מהסוג, בהיקף ובתדירות שסופקו לך במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית, ותחייב אותך עבורם בהתאם למחיר הנקוב בהקשר זה בטופס ההזמנה או בנספח האישי, לפי העניין.

4.3.7.   אחריות החברה למוצר הנרכש תחול בכפוף לתנאים המפורטים בתעודת האחריות המצורפת לו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.2.3 לעיל, אם תשתמש בכדים ו/או מוצרי הקפה ו/או סננים ו/או מוצרים נלווים אשר לא שווקו על ידי החברה ו/או תשתמש במוצר הנרכש באופן הנוגד את הוראות השימוש וייגרם נזק למכשיר או למתקן (לפי העניין), החברה עשויה, על פי שיקול דעתה, לדרוש תשלום נוסף עבור תיקון נזקים אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר על פי ההסכם ועל פי כל דין. 

4.3.8.   החברה ממליצה על ביצוע הליך סניטציה לברים פעם בשנה. שירותי סניטציה כאמור למוצר הנרכש אינם כלולים במסגרת שירותי האחריות שמספקת החברה. אתה רשאי לרכוש שירותים כאמור מהחברה בתמורה לתשלום נוסף.  החברה אינה אחראית לפגיעה באיכות המים במידה ולא בוצעה סניטציה על ידך כאמור.

4.3.9.   למען הסר ספק יובהר, כי כאשר ההתקשרות בהסכם זה נעשית לצורך רכישת כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים ושירותים לאספקתם בלבד, למשל רכישת מים מינרליים או מוצרי הקפה, החברה לא תהיה אחראית למתקן באמצעותו תצרוך את הכדים, מוצרי הקפה או מוצרים הנלווים או תשתמש בהם. 

 

 

5.         התשלום  

5.1.      עליך לשלם לחברה מידי חודש בחודשו את סך כל החיובים על פי מסלול ההתקשרות בו בחרת וכן את מחיר הכדים ו/או מוצרי הקפה ו/או הסננים ו/או מוצרים הנלווים, לרבות כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או הסננים ו/או מוצרים הנלווים שהזמנת מהחברה מעבר לכמות שקבועה במסלול ההתקשרות שלך כפי שזו מפורטת בטופס ההזמנה, ואת מחיר השירותים הנוספים אשר סופקו לך לבקשתך על ידי החברה, בהתאם לשיעורם בטופס ההזמנה ו/או בנספח האישי, וככל שלא נקוב, בשיעורם הקבוע במחירון ("החיוב החודשי").

5.2.      בנוסף לחיובים הקבועים בהסכם זה, החברה רשאית לחייב אותך גם בתשלום בגין דמי משלוח, המשקף את עלויות הדלק הנדרשות לצורך אספקת השירותים. גובה דמי המשלוח יצוין במחירון החברה. ככל שדמי המשלוח לא ייגבו ממך החל ממועד ההתקשרות בהסכם זה, החברה תהא רשאית להודיע לך על תחילת גבייתו בהודעה בכתב שתישלח אליך (בחשבונית החודשית או במכתב נלווה) לפחות חודש מראש לפני תחילת החיוב, ותנקוב במועד תחילת גבייתו ובשיעורו של זה במועד תחילת החיוב. במידה ולא תקבל שירות אספקת כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או מוצרים נלווים בחודש מסוים, לא ייגבו ממך דמי משלוח עבור חודש זה.

5.3.      בגין כל חיוב חודשי שלא יכובד תחויב על ידי החברה בגין הוצאות טיפול ועמלות בנקאיות, בסכום הנקוב במחירון החברה.                                                    

5.4.      בשל כל איחור בתשלום החיוב החודשי תחויב על ידי החברה, מבלי לגרוע מכל חיוב אחר כלפי החברה, בריבית פיגורים בשיעור הריבית שגובה בנק מזרחי-טפחות בע"מ על חריגה ממסגרת אשראי מאושרת בחשבונות חח"ד. 

5.5.      לכל תשלום על פי ההסכם יתווסף מע"מ כדין, והוא ישולם לחשבון החברה, כמפורט בטופס ההזמנה, באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע, בהתאם לבחירתך בטופס ההזמנה, ובכפוף לאישור החברה. ביצוע תשלום באמצעי תשלום אחרים יתאפשר רק לאחר קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. אם תבטל את הוראת הקבע מבלי להסדיר עם החברה הוראת קבע חלופית, החברה תהיה רשאית לגבות את יתרת חובך באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו נמסרו על ידך לחברה.    

5.6.      בהתאם להסכם אין ולא תעמוד לך זכות קיזוז כנגד החברה.

5.7.      בכל מקרה בו יורחב לבקשתך סל השירותים שמספקת לך החברה, כך שהחברה תספק לך שירותים נוספים לאלו שניתנים לך בהתאם להתקשרות ("השרות הנוסף"), החברה תוסיף לחיוביך השוטפים את מחיר השרות הנוסף, בהתאם למחיר שהוסכם בינך לבין החברה.

5.8.      החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי הכדים, מוצרי הקפה, מוצרים הנלווים והשירותים המפורטים במחירון, כולם או חלקם, מעת לעת. הודעה בכתב על עדכון מחיר של כדים ו/או מוצרי הקפה ו/או המוצרים הנלווים ו/או השירותים המפורטים במחירון תישלח אליך (בחשבונית החודשית או במכתב נלווה) לפחות חודש מראש לפני העלאת המחיר ותנקוב במועד ההעלאה הצפוי וכן בשיעור העלאה או במחיר המוצר ו/או השירות לאחר העלאת המחיר. במקרה זה, הנך רשאי להביא את ההסכם לכדי סיום, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 6 להלן.

 

 6.        תקופת ההסכם הקפאתו וביטולו/סיומו

6.1.      הסכם זה, למעט בעסקות המפורטות בסעיף 6.3 להלן, הינו הסכם לתקופה בלתי מוגבלת והצדדים רשאים להביא את ההסכם לכדי סיום בכל עת, וזאת (במקרה שאתה תבקש לסיים את ההסכם) בכפוף למסירת הודעה מוקדמת למחלקת שירות הלקוחות של החברה, בטלפון, בפקס או בדואר רשום, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 1.2 לעיל ("הודעה על סיום התקשרות"). בהודעה על סיום התקשרות תתבקש לציין את רצונך לסיים את ההתקשרות, את שמך ואת מספר הזהות שלך.

6.2.      ניתן לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות על פיו בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור עם פרטי העסקה – לפי המאוחר. אם הנך עולה חדש, אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור עם פרטי העסקה - לפי המאוחר.

אם ההודעה על סיום ההתקשרות באחת מן הדרכים המפורטות בסעיף 1.2 התקבלה בחברה בתוך 14 ימים מהיום בו קיבלת לידך את המכשיר או המתקן, או בתוך 14 ימים מהיום בו נמסר לך העתק של הסכם זה ("ביטול מוקדם"), לפי המאוחר, החברה תשיב לידך, בכפוף להשבתו של כל הציוד שנמסר לידיך על ידי החברה ולזכותה של החברה לגבות דמי ביטול בהתאם לסעיפים 14ה(ב)(1) ו/או 14ו לחוק, ובכפוף לאמור להלן, את מלוא התמורה אותה שילמת לחברה במסגרת ההתקשרות. אם התקנת המכשיר או המתקן בכתובתך נעשתה על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, תנכה החברה מהתמורה שתושב לידך את סכום דמי ההתקנה, בהתאם לקבוע בחוק.

6.3.      בעסקה לרכישת מכשיר או מתקן בלבד שאינה כוללת רכישת שירותים כלשהם מהחברה, לרבות שירותי אחריות ("עסקת רכישה נטו"), הנך רשאי לבטל את ההסכם בהתאם לקבוע בהוראות סעיף 6.2 לעיל בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי בעסקת רכישה נטו, עם חלוף 14 הימים האמורים בסעיף 6.2 לא תהיה רשאי עוד לבטל את ההסכם.

6.4.      הסכם זה יבוא לסיומו בתוך 3 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה על סיום ההתקשרות אם נמסרה בעל פה או בפקס, ובתוך 7 ימי עסקים מהיום שבו נשלחה על ידך ההודעה על סיום ההתקשרות בדואר רשום, אלא אם בהודעה על סיום ההתקשרות ביקשת להביא את ההסכם לסיומו במועד מאוחר יותר ("מועד הביטול"), הכל בכפוף לחוק.

6.5.      בכפוף להשבת המכשיר או המתקן (לפי העניין) וכל יתר הציוד אותו קבלת מהחברה לידי החברה, ובכפוף להוראות כל דין, ממועד הביטול לא תקבל עוד שירותים כלשהם מהחברה והחברה לא תגבה ממך תשלום בגין שירותים שניתנו לאחר מועד זה בהתאם להסכם שבוטל.

6.6.      אם במסגרת ההסכם קיבלת מהחברה הטבת הצטרפות, ובכלל זה הטבה בדמות פטור מדמי הובלה והתקנה של המכשיר או המתקן, ובהתאם להודעה על סיום ההתקשרות שמסרת לחברה יחול מועד הביטול לפני תום המועד הקבוע בטופס ההזמנה, רשאית החברה לחייב אותך החברה במועד הביטול בשווי הטבת ההצטרפות האמורה, כפי שזה מצוין על גבי בטופס ההזמנה ו/או בנספח האישי (לפי העניין).

6.7.      אם במסגרת התקשרותך עם החברה בהסכם קיבלת מהחברה הטבת הצטרפות נוספת המותנית בהתחייבותך להישאר במסלול ההתקשרות בו בחרת במשך תקופה מסוימת ("ההטבה המותנית" ו"תקופת ההתחייבות", בהתאמה), ובהתאם להודעה על סיום ההתקשרות שמסרת לחברה יחול מועד הביטול לפני תום תקופת ההתחייבות, רשאית החברה לחייב אותך החברה במועד הביטול בשווי ההטבה המותנית, כפי שזה מצוין בטופס ההזמנה ו/או בנספח האישי (לפי העניין).

6.8.      במקרה של ביטול ההסכם בהתאם לקבוע בסעיפים 6.1 או 6.2 לעיל, יהיה עליך להשיב לחברה את המכשיר או המתקן וכן כל ציוד נוסף אותו קיבלת מהחברה, תוך 30 ימים (למעט אם הבעלות במכשיר או המתקן עברה אליך בהתאם לקבוע בהסכם). לצורך כך, תתאם אתך החברה מועד שבו יגיעו נציגיה כדי לאסוף ממך את ציוד החברה. יודגש כי אם לא ניתן יהיה לבצע בפועל את ההחזרה, בשל נסיבות שאינן קשורות בחברה, אזי כל עוד לא השבת את המכשיר או המתקן שברשותך לידי החברה, תחייב אותך החברה בדמי שכירות חודשיים, בשיעורים הקבועים לכך בטופס ההזמנה.

6.9.      החברה רשאית לבטל/לסיים את ההסכם לאלתר, בכל עת, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים שלהלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי כל דין:                        

6.9.1.   אם יינקטו נגדך הליכים שעניינם חדלות פירעון או הליכי הוצאה לפועל.

6.9.2.   אם תפר את ההסכם הפרה יסודית. מבלי לגרוע מכל הפרה יסודית אפשרית אחרת, יובהר כי הפרתם של הסעיפים הבאים בהסכם תהווה הפרה יסודית: 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 5, 6, 7.

 

7.         התחייבויות והצהרות                                                                                                                                                                                       

בהסכם זה אתה מאשר, מצהיר ומתחייב (לפי העניין):

7.1.      כי בדקת את המכשיר או המתקן (לפי העניין), את התנאים לפי ההסכם של השירותים שיסופקו לך על ידי החברה בהתאם למסלול ההתקשרות בו בחרת, וכי אתה מוותר מראש על כל טענת אי התאמה בקשר אליהם.                                                                                                                                   

7.2.      לעשות שימוש במכשיר ו/או במתקן ו/או בכדים ("ציוד החברה") אך ורק בהתאם להוראות החברה המצורפות למכשיר או המתקן ("הוראות השימוש").

7.3.      כי ידוע לך שאתה תהיה אחראי לכל פגם ו/או נזק ו/או אי תקינות שייגרמו לציוד החברה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כאלו שמקורם באי מילוי אחר הוראות השימוש, ולמעט נזקים ו/או פגמים שמקורם בייצור לקוי של ציוד החברה ו/או בבלאי סביר ורגיל עקב השימוש בהם על פי הוראות השימוש.

7.4.      להתקין ולהציב את המכשיר או המתקן על גבי משטח שיש מתאים או על הרצפה בלבד (לפי העניין), ולהותירם במקום בו הותקנו לאורך כל תקופת ההסכם. להסרת ספק, לא תותר התקנה והצבת המכשיר או המתקן על משטח פרקט. אם תזיז את המכשיר או המתקן או תציב אותו שלא לפי הוראות החברה והוראות הסכם זה, החברה פוטרת עצמה מכל אחריות בקשר לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בו, לרבות נזקים עקב נזילת מים מהמכשיר ו/או המתקן ו/או מהכדים. להסרת ספק, ידוע לך והנך מצהיר כי לא ניתן לבצע התקנה של מתקן מים על משטח מתכת או אלומיניום.

7.5       כי ידוע לך שהחברה המליצה לך להתקין בעת התקנת מתקן המים ו/או המכשיר שסתום או התקן בטיחות לניתוק זרימת המים במקרה של הצפת מים ובמידה שלא תעשה כן, לא תהיה לחברה כל אחריות או חבות בגין נזק אשר עלול להיגרם לך, ככל שייגרם, והנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כאמור כנגד החברה.

7.6       כי ידוע לך והנך מסכים כי יתכן שלצורך התקנת מתקן המים יידרש קידוח במשטח אשר בביתך וכי לא תהיינה לך טענות או דרישות או תביעות בעניין זה והנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כאמור כנגד החברה.

7.7.      כי עד לקבלת הודעה אחרת בכתב ממך, למעט ביחס לפירוט החיובים השנתי הראשון, במהלך תקופת ההסכם החברה תוכל לשלוח לך הודעות הקשורות בחיוב חשבונך וחשבוניות מס באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון, על פי כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שנמסרו על ידך בעת ההתקשרות בהסכם זה ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה, במסגרת "החשבון שלי".                                                                  

7.8.      כי ידוע לך שהפרטים אודות שם היצרן וארץ הייצור של המכשיר או המתקן (לפי העניין) מופיעים על גב אריזתו.    

                                                                                  

8.         מדיניות הגנת הפרטיות

8.1.      אנו מתחייבים לשמור על המידע שייאסף ויישמר אודותיך בידי החברה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). 

8.2.      בחתימתך על מסמך זה אתה מאשר כי המידע שתמסור לחברה בקשר עם ההסכם, ניתן בהסכמתך ומרצונך החופשיים. לא מוטלת עליך חובה למסור את פרטיך לחברה, אולם ככל שתבחר שלא למסור מידע מסוים החברה לא תוכל לספק לך שירותים מסוימים.

8.3.      החברה (בעצמה או באמצעות חברה קשורה או צדדים שלישיים שהם שלוחיה) רשאית לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בכל פרט אודותיך, ובכלל זאת חיוביך הכספיים ושימושיך בשירותים המסופקים בידי החברה או מי מטעמה, בין שהמידע הגיע לידיה ממך ובין מכל מקור אחר ("המידע").

8.4.      החברה רשאית לעשות שימוש במידע ולמסור אותו לצדדים שלישיים, במקרים הבאים: לשם עריכה והפקת חשבוניות או גביית כספים המגיעים לחברה, ספקיה או מי מטעמם; לפיתוח ושיפור השירותים; לשיווק, הצעת שירותים, מוצרים והטבות המותאמים לך אישית ואספקתם; לצרכי שיווק וסקרים של החברה, לרבות שיתוף במבצעים, מתן הטבות ומסירת הודעות ללקוח; לביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים או שיווקם; לטיפול בתלונות ולאכיפת זכויותינו על-פי ההסכם; העברת המידע לאחר מכוח סמכות שבדין; לכל מטרה אחרת המפורטת בהסכם או בתנאי שימוש ספציפיים של שירותים אחרים שאליהם תירשם.

8.5.      הצטרפותך לשירות כלשהו הכרוך בשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים מהווה הסכמה מצדך למסירת המידע לאותם צדדים שלישיים כאמור.

8.6.      עם הצטרפותך כלקוח החברה תירשם במאגרי המידע של החברה, כמתחייב על פי דין, אשר מטרתם, בין היתר, רישום לקוחות החברה לצורכי דיוור ישיר, לרבות משלוח הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני ומסירה לצדדים שלישיים.

8.7.      החברה (בעצמה או באמצעות מי מטעמה) תהיה רשאית לבצע פניה מטעמה או ביחד עם ספקים או צדדים שלישיים במשותף אליך מעת לעת, בהתבסס על המידע, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, לרבות בהודעות טקסט (SMS), דואר אלקטרוני, הודעה מוקלטת או פקס, בהצעות ומסרים פרסומיים שונים, לרבות הצעות שמותאמות להעדפותיך. 

8.8.      במידה שאינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות SMS, דואר אלקטרוני, הודעה מוקלטת או פקס, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל עת ולהודיע על סירובך לקבל מסרים אלה.

8.9.      למען הסר ספק, הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ואין בהן כדי לגרוע מזכויות החברה לאסוף, להשתמש או למסור מידע על פי כל דין.

 

9.         הוראות מיוחדות – כדים ו/או מוצרי הקפה

9.1.      מובהר כי ימי חלוקת הכדים ו/או מוצרי הקפה הינם קבועים ומתבצעים על בסיס שבועי (למשל, כל יום ג', פעם ב-2 או 4 שבועות) ועל כן פעם או פעמיים בשנה (בהתאם למסלול ההתקשרות שלך) תבוצע אספקה נוספת של כדים ו/או מוצרי הקפה בתשלום באותו חודש קלנדרי וזאת במועד שיקבע על ידי החברה (לדוגמא – לקוח המקבל כדים ו/או מוצרי הקפה אחת ל-4 שבועות, יקבל באחד מחודשי השנה כדים פעמיים באותו החודש). החברה שומרת על זכותה לעדכן את ימי חלוקת הכדים ו/או מוצרי הקפה.

9.2 במקרים של חלוקה נוספת שלא ביום החלוקה הרגיל שלך כאמור לעיל באותו חודש קלנדרי, תעריף החיוב בעבור הכדים ו/או מוצרי הקפה שיסופקו בחלוקה הנוספת, יהיו בהתאם לתעריף הכד ו/או מוצרי הקפה הקבוע בטופס ההזמנה ו/או הנספח האישי, לפי העניין. בנוסף, בגין אספקות נוספות שלא ביום החלוקה הרגיל כאמור לעיל, בהתאם לבקשתך מעת לעת, החברה תחייב אותך בדמי המשלוח בגין אספקה נוספת מיוחדת, בהתאם למחירון החברה.

 9.3      בהצטרפותך לאחד ממסלולי השירות לאספקת כדים, מעבר לבר המים המצוי ברשותך, תהיה רשאי לשכור מהחברה בר מים נוסף לכדים ("הבר הנוסף"), בכפוף להסכמת החברה ולתשלום דמי שכירות כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל. אם תרצה להציב את הבר הנוסף בכתובת שונה מכתובת החלוקה הקבועה בטופס ההזמנה, תחויב, בנוסף לדמי השכירות עבור הבר הנוסף, גם בתשלום בגין נקודת שירות נוספת.

9.4.      בנוסף להוראות הקבועות בסעיף 5 לעיל:

9.4.1.   במועד החיוב החודשי הראשון, תחויב בהפקדת פיקדון עבור הכדים שיימסרו לך על ידי החברה, בסכום השווה למכפלת מספר הכדים החודשי שבהתחייבות הרכישה במחיר הקבוע לכך במחירון ("פיקדון הכדים").

9.4.2.   במהלך תקופת ההסכם, רשאית החברה לערוך עמך, במסגרת החיוב החודשי, התחשבנות חודשית בנוגע להחזרתם של הכדים הריקים שברשותך לידי החברה. במידה ותערך התחשבנות כאמור, היא תתבצע כדלקמן: (א) אם תשיב לחברה יותר כדים ריקים ממספר הכדים המלאים שסופקו לך במועד החלוקה האחרון, תזוכה באופן נומינלי בגין כל כד ריק, בסכום המפורט בטופס ההזמנה, אך בכל מקרה החברה לא תזכה אותך בסכום העולה על פיקדון הכדים; (ב) במידה שתשיב לחברה פחות כדים ריקים ממספר הכדים המלאים שקיבלת לרשותך במועד החלוקה האחרון (לרבות אי החזרה של כדים כלל), יחויב באופן נומינלי חשבונך בגין כל כד חסר בסכום המפורט בטופס ההזמנה. מובהר, כי ביצוע התחשבנות זו הינה בשיקול דעתה של החברה, ויכול שלא תתבצע במהלך תקופת ההתקשרות, אלא רק בסיומה, כאמור בסעיף 9.4.3 להלן.

9.4.3.   בתום תקופת ההתקשרות תערוך החברה התחשבנות סופית לגבי כדים אשר לא הוחזרו או שהחברה סירבה לקבלם במקרה של כדים סדוקים, פגומים או שלא ניתן לעשות בהם יותר שימוש חוזר. במקרה כאמור, יהיה עליך לשאת בעלות הכדים בהתאם לקבוע במחירון, בערכם הנומינלי, והחברה תהיה רשאית לגבות את עלות הכדים מפיקדון הכדים ויתרתו (ככל שישנה) תוחזר לידך.

9.4.4.   אם תבחר בכך, תהא רשאי לבקש להשאיל מהחברה מעמד ייעודי לאחסונם של כדים ("המעמד"), וזאת בכפוף למלאי המעמדים בחברה, לשיקול דעתה של החברה, לתשלום חד פעמי עבור המעמד כמפורט בסעיף 9.4.8 ולהפקדת פיקדון בשיעור הקבוע לכך במחירון ("הפיקדון עבור המעמד").

9.4.5.   הפיקדון עבור המעמד יוחזר לך עד 30 יום ממועד החזרת המעמד לחברה. החברה תהיה רשאית לנכות מסכום הפיקדון שיושב לך עד 10% מסכום הפיקדון הנקוב במחירון עבור פחת של המעמד בגין כל שנה או חלק ממנה, או חלק ממנו, מיום קבלת המעמד ועד להשבתו לחברה.

9.4.6.   אם לא תשיב את המעמד לידי החברה או שתשיבו כשהוא לא תקין, החברה תהיה רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לה לפי כל דין, לחלט את הפיקדון עבור המעמד, כולו או חלקו, וזאת בהתאם למחיר המחירון עבור אובדן מעמד במועד החזרת המעמד או סיום ההתקשרות, לפי העניין.

9.4.7.   על אף האמור בסעיפים 9.4.5 ו- 9.4.6 לעיל, החברה רשאית לפי שיקול דעתה שלא לחייבך במועד אספקת המעמד בהפקדת פיקדון בגין השאלת המעמד. במקרה זה, אם לא תשיב את המעמד לידי החברה או שתשיבו כשהוא לא תקין, תחויב בתשלום עבור המעמד בהתאם למחיר המחירון עבור אובדן מעמד במועד החזרת המעמד או סיום ההתקשרות, לפי העניין.

9.4.8.   בנוסף לאמור בסעיף 9.4.4, החברה רשאית לחייבך באופן חד פעמי בגין השאלת מעמד בהתאם לקבוע במחירון. סכום זה לא יוחזר לך בתום ההתקשרות או במועד השבת המעמד.

9.4.9.   להסרת ספק, החברה תחזיר לך את הפיקדון על פי ערך נומינלי ולא ישולמו לך הפרשי הצמדה וריבית מכל מין וסוג שהוא.

9.5.      מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, ידוע לך שהכדים מיועדים לשימוש חוזר ורב פעמי. לפיכך אתה מתחייב שלא למלא את הכדים, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, במים מכל סוג שהוא ו/או בנוזל ו/או בכל חומר אחר.

9.6.      מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, הנך רשאי לבקש מהחברה, באמצעות פנייה למחלקת שירות הלקוחות של החברה, להקפיא באופן זמני את אספקת כדי המים. בפנייה כאמור תוכל לבקש להקפיא את שירות אספקת כדי המים לכל היותר 3 פעמים וזאת עד לתקופת הקפאה זמנית מצטברת של 90 ימים במהלך כל שנתיים בתקופת ההתקשרות ("תקופת ההקפאה"). בכפוף לקבלת אישורה של החברה, מראש. בתקופת ההקפאה תחויב בדמי מנוי ושירות חודשיים בלבד. במסלולי התקשרות על בסיס שכירות תחויב בנוסף גם בדמי שכירות עבור המכשיר או המתקן שברשותך (לפי העניין), בשיעור הקבוע בטופס ההזמנה או בנספח האישי (לפי העניין).

9.7.      מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, בהתקשרותך בהסכם זה אתה מצהיר כי ידוע לך שאם יותקן בביתך בר מים המאפשר צריכת מים חמים, הוא יותקן ללא ברז בטחון למים חמים שנועד למנוע שימוש מקרי בברז המים החמים, וזאת אלא אם תבקש במפורש אחרת מהחברה. יודגש, כי החברה ממליצה על התקנתו של ברז בטחון, בייחוד אם בכוונתך להציב את בר המים במקום אליו יש גישה לילדים. האחריות לשימוש בברז הביטחון ולמניעת הגישה של ילדים לבר הינה שלך בלבד. 

 

10.       שונות

10.1.    על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

10.2.    ההסכם מכיל, מבטא וממצה את כל המצגים וההסכמות בינך לבין החברה עובר לחתימתו.

10.3.    כל ויתור של החברה על זכות מזכויותיה או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב. נמנעה החברה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיה על פי ההסכם או על פי כל דין, או לא השתמשה בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כוויתור מצידה על הזכות האמורה. ויתור או ארכה שניתנו על ידי החברה במקרה מסוים לא יהוו תקדים ו/או ילמדו גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.

10.4.    אין בכל האמור בהסכם כדי להקנות, במפורש או מכללא, זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו.

10.5.    אינך רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיך ו/או את התחייבויותיך על פי ההסכם, כולן או חלקן. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי ההסכם, כולן או חלקן, כפי שתמצא לנכון ובלבד שלא תפגענה זכויותיך על פי ההסכם.   

10.6  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מסמך התנאים הכלליים מעת לעת, בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה בעניין זה.