מי עדן בע"מ

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של אתר האינטרנט של מי עדן בע"מ: http://join.meyeden.co.il. בעת השימוש באתר הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אל תעשה כל שימוש בשירותי החברה המוצעים באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

איך אוספת החברה מידע באינטרנט?
החברה אוספת מידע פרטי ומידע אחר נוסף שאתה מכניס לשדות מידע באתרי החברה, או מידע הנאסף אודותיך באמצעות עוגיות. למשל, אתה יכול לספק את השם, כתובת הדואר, הדוא"ל וכדומה כדי לקבל מידע על נושאים מגוונים, להירשם לתוכניות החברה, ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, או להגיב לסקרים של החברה. כדי להגן על פרטיותך, אין לספק לחברה מידע שלא מתבקש על ידה באופן ספציפי.

עוגיות  (Cookies)
באתר החברה נעשה שימוש ב-"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לאימות פרטים, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של העוגיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך.

באתר החברה נעשה שימוש גם במשואות אינטרנט (נקראים גם קבצי פיקסלים או תגי אינטרנט) העוזרים לחברה לזהות עוגייה ייחודית על הדפדפן שלך. דפדפן האינטרנט שלך מעביר באופן אוטומטי לאתרי החברה חלק מהמידע הבלתי מזוהה הזה, כגון כתובת האתר האחרון שגלשת בו וגרסת הדפדפן שבו המחשב שלך משתמש.

טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו יכולות לשפר את שימושך באתרי החברה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתרי החברה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה. ייתכן שחלקים מסוימים של אתרי החברה לא יהיו זמינים לך מבלי לנצל טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו.

כמו כן, ייתכן כי החברה תשתמש בעוגייה, על מנת לקדם את פרסום החברה במסגרת תוצאות חיפושיך במנועי החיפוש השונים, ו/או ועל מנת לקדם את פרסום החברה בבאנרים ובפרסומות שהנך נחשף אליהם תוך כדי גלישתך באתרים ברחבי רשת האינטרנט.

ייתכן שיופיעו באתר שאלות או שדות בחירה המאפשרים לך לציין כי אינך מעוניין לאפשר לחברה להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון עוגיות, כדי "לזכור" את המידע שלך (למשל שמות זיהוי או כתובת דואר) בכניסתך הבאה לאתר. יש לציין כי האתר לא תמיד מאפשר לך להביע אי-הסכמה לשימוש בטכנולוגיות מעקב. ברם, חלק מהדפדפנים מאפשרים לך להגביל או לעצור את טכנולוגיות המעקב האוספות מידע בלתי מזוהה. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת העוגיות או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים. מחיקתם של העוגיות כוללת מחיקת שמות משתמש, פרטים וסיסמאות שייתכן כי ברצונך לשמור.

הרשמה לשירותים
האתר מאפשר לך לבקר בו ללא זיהוי. יחד עם זאת, השימוש בשירותים מסוימים באתר עשוי להיות טעון רישום. בעת הרישום באתר, הנך עשוי להידרש למסור מידע פרטי, וכן לבחור שם משתמש וסיסמה. במקרים בהם תבחר שלא למסור את הנתונים הדרושים, עלולה כניסתך לחלקים מסוימים של האתר להימנע, ואנו לא נוכל להשיב לפנייתך. אי לכך, עליך להקפיד על מסירת נתונים נכונים ומדויקים בלבד.

אגירת מידע במאגר מידע ואופן השימוש במידע
מידע פרטי וכן פרטים אישיים נוספים שהינך מוסר לחברה, בין דרך אתר זה ובין בכל דרך אחרת, או מידע הנאסף אודותיך, בין באמצעות טיוב נתונים ובין בכל דרך אחרת ("מידע") יישמרו במאגר המידע של החברה.

אינך חייב על-פי חוק למסור פרטים ומידע או לתת את הסכמתך לאופן השימוש במידע כמפורט להלן, אולם השימוש באתר ו/או קבלת שירותים מהחברה, עשויים להצריך מסירת מידע. יודגש שוב, כי בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע, אך לא נוכל לספק לך שירות ללא הסכמתך למסירת המידע וללא הסכמתך לאופן השימוש בו כמפורט להלן.

הנך מסכים כי המידע הפרטי שלך ישמש את החברה או מי מטעמה לצורך בקרת איכות ולמתן שירות משופר ויעיל יותר. כמו כן, הנך מסכים כי המידע הפרטי שלך ישמש את החברה לצורכי מחקר, טיוב נתונים (קרי, שיפור איכות הנתונים האגורים בבסיס הנתונים, ו/או הצלבת נתונים ממקורות מידע שונים, לרבות ממקורות של צדדים שלישיים) איכון גיאוגרפי של מיקומך, פעילות שיווקית מפולחת ומותאמת אישית, דיוור ישיר, וכן על מנת לאפשר לחברה לשפר את תכנון אתריה ומוצריה.

כמו כן, במידה שמסרת לחברה מידע פרטי כאמור, ייתכן כי החברה תצליב מידע זה עם מידע אודותיך הנאסף באתר ו/או עם עוגיות שיתקבלו מצדדים שלישיים, במטרה לטייב את הפרופיל הצרכני שלך הנמצא במאגר המידע, לצורך קידום המוצרים והשירותים של החברה כאמור.

קבלת דבר פרסומת כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982
החברה לא תשלח דברי פרסומת לנמענים שלא יסכימו לכך. במידה ונרשמת למועדון הלקוחות של החברה, או אם הבעת את רצונך לקבל מהחברה מידע, תוכן שיווקי ופרסומים, החברה תשלח אליך פרסומות בדואר האלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעת מסר קצרה (SMS) או באמצעות כל אמצעי תקשורת או אמצעי טכנולוגי אחר. אתה תהיה רשאי בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של החברה, בין דרך יצירת קשר עמנו כמפורט בסוף מדיניות זו, ובין בכל דרך אחרת שתפורט בדבר הפרסומת.

זכות לעיין במידע ולבקש את מחיקתו
חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("החוק") קובע כי כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. במידה ולאחר עיון במידע מצא אותו אדם כי המידע שעליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות להנהלת האתר, בדרך המפורטת בסוף המדיניות להלן, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז הנך זכאי על-פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות כאמור. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד התנהגותך, פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר במאגר אתר החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אתה תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה למחוק את המידע כאמור.

העברת מידע לצדדים שלישיים
אין אנו חולקים מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
החברה תעביר את כתובת הדוא"ל שלך ו/או מספר הטלפון שלך לחברות מדיה חברתית (כגון גוגל ופייסבוק), על מנת שהחברה תוכל להשתמש בכלי הפרסום של אתרי המדיה החברתית ולהתאים את הפרסום שהינך נחשף אליו במסגרת השימוש שלך בממשקים של חברות אלו, לקידום המוצרים והשירותים של החברה;
במקרים שבהם מקבלת החברה סיוע מצדדים שלישיים שהם ספקי שירות ולחברות מסוימות שעימם החברה מנהלת תוכניות משותפות לקידום מוצריה ושירותיה של החברה;
במקרים בהם החברה סבורה כי מסירת מידע זה דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים;
מקרים בהם קיבלה החברה צו שיפוטי או צו אחר המורה לה למסור פרטים;
במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר החברה או תבצע פעולות אסורות על פי דין לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה.
בכל מקרה בו החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה או תעביר את הפעילות לגורם אחר, כדי לאפשר לאותו גורם לספק לך מידע ושירותים במקום החברה, ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש באתר ולמדיניות ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.

המידע שלך יהיה זמין למספר מוגבל של עובדי החברה, חברות מסוימות שעימם החברה מנהלת תוכניות משותפות לקידום מוצריה של החברה, ולצדדים שלישיים כמפורט לעיל.
החברה מיידעת את עובדיה בדבר חשיבות הפרטיות ומכשירה אותם לנהל את המידע של הגולשים באופן מתאים ובטוח. בנוסף, מדיניות החברה היא לדרוש מקבלניה לשמור על סודיות המידע שלך ולהשתמש בו רק לצרכי החברה.

העברת מידע מחוץ לישראל
במסגרת השימוש במידע שלך, החברה עשויה לעשות שימוש בשרתי אירוח או בנותני שירותים מקוונים אחרים המעבדים את המידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ולפיכך, יובהר כי אתה נותן את הסכמתך לכך. בהתאם להוראות דיני הפרטיות בישראל, העברת המידע מחוץ לישראל תיעשה אך ורק אל גורם שיבטיח רמת הגנה נאותה של המידע שאינה פחותה מזו הנהוגה בישראל, ובהתאם למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו לעיל.

אבטחת מידע
באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר, וזאת במטרה לצמצם חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלו אינן מספקות הגנה מלאה ולכן החברה אינה מתחייבת כי המידע, האתר והשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם. לכן, החברה ממליצה לך להיזהר כאשר אתה מעביר מידע דרך האינטרנט. החברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים לא מאושרים לא ישיגו גישה למידע שלך, ולכן כאשר אתה מעביר מידע לאתרי החברה יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בעברת המידע כאמור. ייתכן כי יופיעו באתרי החברה קישורים אשר יעבירו אותך לאתרים של צד-שלישי. אנא בדוק את מדיניות הפרטיות של אתרי צד-שלישי אלה, לפני שאתה מוסר מידע לצד-שלישי.

לכמה זמן ישמר מידע אצל החברה?
באופן כללי, החברה תשמור מידע אודותיך ככל שהדבר נדרש כדי לממש את התכלית שלשמה הוא נאסף, בכפוף לדין החל לגבי תקופות שימור מידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
מבלי לגרוע בזכויותיך על פי הדין החל, החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כדי שישקפו שינוים טכנולוגיים, משפטיים, רגולטורים או עסקיים.

יצירת קשר
לכל בקשה או דרישה למימוש זכויותיך אנא צור עימנו קשר באמצעות מרכז שירות הלקוחות, בטלפון מס': 5335*  ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: : Il-callcenter@meyeden.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך בתוך זמן סביר ולהיענות לבקשתך.

 

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 04/10/2020.