תקנון הגרלה – מי עדן JAM

שונות

תקנון הגרלהמי עדן JAM

 

 1. כללי
  1. "עורכת ההגרלה" או " החברה" – מי עדן בע"מ, ח.פ. 51-131047-6.
  2. תקופת מבצע ההגרלות – בין התאריכים 5.7.2021 ועד 2.9.2021. החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין.
  3. "הגרלה רגילה" – הגרלת "גלגל המזל" כמפורט בסעיף 3.5 להלן.
  4. "ההגרלה הגדולה" – ההגרלה המפורטת בסעיף 3.6 להלן, אשר תיערך ביום 2.9.2021 בשעה 10:00, או בסמוך לכך, במשרדי החברה.
  5. "משרדי החברה" – רח' אודם 4 פתח תקווה.
  6. "ההיתר"-  ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר.
  7. "אתר הפעילות" – אתר שכתובתו: https://campaigns.meyeden.co.il/meyedenjam/.
  8. "משתתף" משתתף שהוא בן 18 ומעלה, המתגורר בישראל, אשר רכש שישיית בקבוקי מי עדן  500 מ"ל ספורט ממותג "ספייס ג'אם 2", נכנס לאתר הפעילות והזין את פרטיו האישיים וקוד זיהוי המצוי על גבי בקבוק מי עדן לפי ההנחיות המפורטות באתר.
  9. "המבצע" או "מבצע ההגרלות"- מבצע המיועד לרוכשי שישיות בקבוקי מי עדן 500 מ"ל ממותגים "ספייס ג'אם 2" אשר נרשמו באתר הפעילות.
  10. פרסום תוצאות מבצע ההגרלות – שמות הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meyeden.co.il וכן ברשתות החבריות של מי עדן בפייסבוק ובאינסטגרם.
  11. "המפקחת" – עו"ד יעל אריאל, מרח' אודם 4 פתח תקווה - במשרדי חברת מי עדן בע"מ.

 

 1. תנאים להשתתפות בהגרלה
  1. כל משתתף אשר רכש שישיית בקבוקי מים 500 מ"ל ספורט של מי עדן ממותגים "ספייס ג'אם 2" יוכל לסרוק קוד QR אשר יוטבע על הבקבוק או אריזת שישיית בקבוקי המים כאמור, להיכנס לאתר הפעילות, להזין באתר הפעילות את פרטיו האישיים ואת קוד הזיהוי המצוי על גבי הבקבוק במהלך תקופת מבצע ההגרלות. כל קוד מזכה משתתף בהשתתפות אחת בהגרלה רגילה וכן השתתפות בהגרלה הגדולה.
  2. במבצע ההגרלות לא ישתתפו עורכת ההגרלה, חברות קשורות בקבוצת מי עדן, המפקחת וכן מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהם.

 

 1. אופן ההשתתפות בהגרלות
  1. על גבי כל בקבוק מי עדן 500 מ"ל ממותג "ספייס ג'אם 2" מצוי קוד זיהוי חד- חד ערכי בעל 9 ערכים שונים ("קוד הזיהוי").

לצורך השתתפות בהגרלה (רגילה או גדולה), משתתף אשר רכש שישיית בקבוקי מי עדן 500 מ"ל  ממותגים "ספייס ג'אם 2" יתבקש להיכנס לאתר ולהזין את פרטיו במקום הייעודי בו, לרבות שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל וכן את קוד הזיהוי המצוי על הבקבוק.

 

 

  1. לאחר סיום הזנת הנתונים באתר הפעילות, יסובב המשתתף את "גלגל המזל" פעם אחת וייקרא להלן: "משתתף".

3.3         הגרלה רגילה – משתתף בהגרלה רגילה במהלך תקופת מבצע ההגרלות אשר יסובב את "גלגל המזל":

 • יוכל להירשם במהלך תקופת מבצע ההגרלות מיום 5.7.2021 עד ליום 29.8.2021 בשעה 23:59. משתתף שלא יירשם במועד כאמור לעיל, לא יוכל להשתתף במבצע ההגרלות.
 • יוכל לזכות בפרסים במפורט בסעיף 4.1 להלן.
 • כל משתתף יוכל לזכות עד 2 פרסים (לא כולל פרס החלום בהגרלה הגדולה) במהלך תקופת מבצע ההגרלות.
 • כל קוד מזכה בהשתתפות אחת בהגרלה רגילה. בנוסף, כל משתתף כאמור ייכנס באופן אוטומטי כמשתתף בהגרלה הגדולה, אשר תיערך ביום 2.9.2021.
 • אין הגבלה בכמות הפעמים שניתן להשתתף ובלבד שבכל פעם מוזן קוד שונה אשר מוטבע על גבי בקבוק 500 מ"ל ממותג "ספייס ג'אם 2".
 • זוכה בהגרלה הרגילה יקבל הודעת מסרון (SMS) או דוא"ל בדבר זכאותו לזכייה בפרס בהגרלה רגילה וכן פירוט בדבר אופן קבלת הפרס.

3.4         ההגרלה הגדולה – בהגרלה הגדולה ישתתפו באופן אוטומטי כל משתתפי ההגרלות הרגילות אשר נרשמו במהלך מבצע ההגרלות והזוכה הגדול יוכל לזכות בפרס כמפורט בסעיף 4.2 להלן. עורכת ההגרלה תיצור קשר עם הזוכה בסמוך ככל הניתן לאחר זכייתו בהגרלה הגדולה ותודיע לו על דבר זכייתו ועל אופן קבלת הפרס.

3.5         על המשתתפים לשמור את הבקבוקים עליהם מוטבע קוד הזיהוי אותם הזינו באתר 30 יום מתום מבצע ההגרלות. יובהר, כי הפרסים יימסרו לזוכים אך ורק בהצגת הבקבוק אשר נושא את קוד הזיהוי הזוכה. במידה ולא יוצג, מכל סיבה שהיא, תישלל זכאותו של הזוכה הגדול לפרס.

 

 1. הפרסים
  1. משתתפים במסגרת ההגרלות הרגילות יוכלו לזכות בפרסים הבאים ("הפרסים בהגרלה הרגילה"). מובהר בזאת כי הזכייה מוגבלת עד 2 פרסים לכל זוכה אחד (לא כולל פרס החלום בהגרלה הגדולה):

הפרס

כמות פרסים מינ' במלאי

שובר למארז שישיית בקבוקי מי עדן 500 מ"ל מהדורת "ספייס ג'אם 2" למימוש ברשת שופרסל.

700

קורקינט לילדים ונוער ממותג "ספייס ג'אם 2".

100

שובר "חזרה לבית הספר" בשווי 100 ₪ למימוש ברשת "פלפוט".

400

שובר לרכישת מוצרי אופנה ממותגים "ספייס ג'אם 2" בשווי 50 ₪ למימוש ברשת "תמנון".

150

תיק גב-נוער ממותג דמויות מהסרט "ספייס ג'אם 2" של חברת "קל גב".

50

 

  1. בהגרלה הגדולה יוגרל "פרס החלום" - חבילת אירוח זוגית מלאה ל-4 ימים הכוללת טיסה לארה"ב, מלון בדרגת 3 כוכבים וזוג כרטיסים למשחק NBA במהלך עונת 2022, במועד אשר ייבחר על ידי עורכת הפעילות ("פרס החלום").
  2. החברה רשאית לשנות את הפרסים או כל אחד מהם בכל עת טרם חלוקתם (או חלוקת כל אחד מהם) בפועל, ובלבד ששווי הפרס החלופי (לפי קביעת החברה), לא יפחת בצורה מהותית משווי הפרס שצוין בתקנון זה. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשנות את כמות הפרסים או תמהיל הפרסים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שיחולקו סך כמויות המינימום הכולל כמצוין בסעיף 4.1 לעיל.
  3. הפרסים ימסרו לזוכים בהתאם למפורט בתקנון זה בלבד ולזוכים לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהוא, בקשר לטיבם, איכותם, רמתם וכיו"ב.

 

 1. ההגרלות
  1. ההגרלות תיערכנה בפיקוחה של המפקחת כהגדרתה בתקנון זה (או מי מטעמה) במשרדי החברה כמפורט בתקנון זה. החברה רשאית לשנות את מועד ההגרלה לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.
  2. במועד ביצוע ההגרלה הגדולה יוגרל זוכה אחד מבין כל משתתפי מבצע ההגרלות אשר מילאו את פרטיהם באתר הפעילות באופן תקין ונכנסו למאגר משתתפים ("המשתתף הזוכה").
  3. לאחר קיום ההגרלה הגדולה כאמור לעיל ובחירת המשתתף הזוכה יבחרו בנוסף שלושה (3) מועמדים נוספים לזכייה, אשר יבואו במקום הזוכה במידה שהמשתתף הזוכה לא יאותר או במידה שזכייתו תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה, ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם (כל אחד יקרא "מועמד חלופי"). אותר הזוכה ולא בוטלה זכייתו לא יהיה המועמד החלופי זכאי לכל פרס שהוא.
  4. תוצאות ההגרלה כפי שתקבענה על ידי המפקחת תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.
  5. החלטת המפקחת בכל הקשור למבצע הגרלות זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחת כאמור.
  6. המפקחת תהיה אחראית לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתף, זוכה או טוען לזכייה.

 

 

 

 1. זכייה בפרסים
  1. כל הזוכים בהגרלות הרגילות יקבלו הודעת מסרון (SMS) או דוא"ל בדבר זכאותם לזכייה בפרס בהגרלה רגילה וכן פירוט בדבר אופן קבלת הפרס.
  2. החברה תיצור קשר עם הזוכה בהגרלה הגדולה באמצעות דוא"ל או שיחת טלפון לפי הפרטים שהשאיר באתר ותודיע לו על זכייתו בפרס.

איתורו של המועמד לזכייה בהגרלה הגדולה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר משבעה (7) ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה הגדולה. זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור יוכרז מועמד חלופי כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל, וחוזר חלילה.

  1. החברה לא תהא אחראית בגין אי הגעת הזוכה לאיסוף הפרס, וזאת עקב מעשה או מחדל שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לכך.
  2. מימוש הפרס הינו באחריות הבלעדית של הזוכה ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  3. ידוע לזוכה כי הפרסים כוללים פרסים מטעם ספקי צד ג' שאינם עורכת ההגרלה. תנאי השירות או המוצר על כל רכיביהם, זמני האספקה וכל עניין אחר הקשור לשירות או למוצר, הינם באחריותו הבלעדית של הספק צד ג' ובכל מקרה לא של עורכת ההגרלה. עוד מובהר כי עורכת ההגרלה לא תהא אחראית על אופן אספקת הפרס והשימוש בו.
  4. מסירת הפרסים בהגרלות, לרבות פרס החלום בהגרלה הגדולה לזוכה הגדול, תהיה בכפוף לזיהוי ואימות פרטי הזוכה בהתאם לפרטים המזהים שמצויים בידי החברה, להנחת דעתה של החברה (לרבות באמצעות זיהוי הזוכה באמצעות פרטים מזהים של הזוכה) וכן הצגת הבקבוק עליו מוטבע קוד הזיהוי שבאמצעותו נרשם המשתתף להגרלה.
  5. זוכה בהגרלה הגדולה לא יהיה זכאי לקבל, ועורכת ההגרלה לא תהא מחויבת להעניק, את פרס החלום במידה שהבקבוק עליו מצוי קוד הזיהוי אבד, הושמד, הושחת, נגנב, נלקח, נקרע, נפגם, דהה או אם המספר שעל הבקבוק טושטש או שאינו ברור, באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות את הספרות המרכיבות את קוד הזיהוי או סדרן של הספרות, הכל לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.
  6. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף או זוכה, לבטל זכייה, לרבות בהגרלה הגדולה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, או לחילופין לפסול את הפעילות כולה וכל זוכיה, וזאת מבלי שלמשתתף או לאיזה מבין הזוכים תהיה כל זכות לפיצוי עקב כך, בין היתר, בקרות אחד המקרים הבאים ובכפוף לקבלת אישורה של המפקחת:
   1. במקרה של חשש לאי תקינות או זיוף בהשתתפות המשתתף במבצע ההגרלות.
   2. במקרה של חשש להפרת תקנון זה או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה.
   3. ההשתתפות במבצע ההגרלות או הזכייה בפרס הושגו בדרכי מרמה או בדרך אי כשרה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

מובהר כי סעיף זה יחול אף אם הנסיבות המתוארות בו יתגלו לחברה לאחר שהפרס נמסר לזוכה ובמקרה כזה יהיה חייב הזוכה להשיב את הפרס לחברה.

 

 

  1. הזכייה בפרס החלום בהגרלה הגדולה הינו אישי ואינו ניתן להעברה או להמחאה ואינה ניתנת להחלפה  או להמרה בפרס אחר על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף, בכל דרך שהיא.
  2. זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.

 

 1. שונות
  1. תקנון זה יעמוד לעיון במשרדי המפקחת על ההגרלה ברחוב אודם 4 פתח תקווה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.
  2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  3. בהשתתפותו במבצע ההגרלות מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו ובאם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לעשות כן והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור במבצע ההגרלות.
  4. ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה על עורכת ההגרלה, חברות קשורות בקבוצת מי עדן, המפקחת וכן מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהם.
  5. החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להפסיק או לבטל את מבצע ההגרלות או לשנות את תקנון מבצע ההגרלות או לשנות את תנאי מתנאיו והמשתתף מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה בנוגע לכך.
  6. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה או שיבוש באופן התנהלות מבצע ההגרלות, לרבות תקלות או שיבושים כאמור שמקורם בתקלות במערכות או ברשת האינטרנט או באתר הפעילות או בכל גורם אחר, לרבות תקלות או שיבושים מחמת כוח עליון, ולרבות תקלות שימנעו, בין היתר גישה לאתר הפעילות, הזנה או קליטת פרטי משתתפות באתר הפעילות או במאגר הנתונים או שיבוש בביצוע חלק מאלו ורק נתונים שנקלטו והוזנו בפועל לאתר הפעילות הם אלה שיחייבו. לא תהיה למשתתפים כל טענה או דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין, לתקלות או שיבושים כאמור והחברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.
  7. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתתף בפעילות (ככל שייגרם) בקשר לפעילות או עקב מימוש הפרס, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) לכל נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא.
  8. בכל מקרה לא תהיה למשתתף או לזוכה כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה או המפקחת או כל מי מטעמם בכל עניין ודבר הקשור במבצע ההגרלות, לרבות וללא הגבלה, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלות, לקבלת הפרסים, מימושם וכדומה.
  9. על אף האמור, במידה שמשתתף במבצע ההגרלות יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מאת עורכת ההגרלה או מי מטעמה, אזי יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף על מנת להשתתף במבצע ובהגרלה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף כלשהו.
  10. תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  11. ההכרעה בכל מחלוקת או עניין או בכל הקשור למבצע הגרלות זה, תהיה מסורה באופן ייחודי למפקחת והכרעתה תהיה סופית ומוחלטת ולמשתתפים או לכל צד ג' שהוא לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה בעניין זה.

 

 

  1. בכל מקרה של סכסוך שהסמכות לדון בו ולהכריע בו אינה מוענקת למפקחת, תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית והייחודית.
  2. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד והוראותיו המייחסות גם לנקבה, לפי העניין.
  3. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לעשות שימוש בהודעת הזכייה לרבות שימוש בשם הזוכה ופרטיו לצרכי פרסום וקידום מכירות. כל משתתף מצהיר ומתחייב כי דבר השתתפותו בפעילות או זכייתו לרבות פרטיו האישיים עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים והוא מביע הסכמתו מראש לכך. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לבטל זכייתו של משתתף אשר סירב לפרסום פרטיו.      

 

 

Related posts