תקנון אתר הצטרפות למי עדן

ברוך הבא לאתר ההצטרפות און-ליין של מי עדן.
אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
תנאי השימוש הינם מסמך משפטי מחייב ויחולו לגבי כל שימוש שתעשה באתר http://join.meyeden.co.il ("האתר"), לרבות הזמנת ורכישת מוצרים באמצעותו ו/או רכישה טלפונית.
כל שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה דרכו מהווים הסכמתך לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר.
השימוש בשירותי ותכני האתר כפוף לתנאי השימוש אשר חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן - "המשתמש") לאחר שנכנס לאתר.
במקרה שבו השימוש בשירותים והתכנים שניתנים באמצעות האתר מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.
מפעילת האתר, מי עדן בר-  שרות מחלקה ראשונה בע"מ ("החברה") רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. לפיכך, החברה ממליצה לך לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה, בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

רישום באתר לצורך ביצוע רכישות:
1. 
ביצוע רכישות דרך האתר דורש רישום באתר, במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים, כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת וכיוצא באלה ("פרטי הרישום"). תנאי ראשוני לרישום ושימוש באתר הינו כי הנך בגיר מעל גיל 18 המחזיק באמצעי תשלום תקף.
2. פרטי הרישום ייאספו וישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אינך מחויב למסור את פרטי הרישום, אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע רכישות דרך האתר. מובהר כי בעת הרישום באתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת החברה ו/או מי מטעמה.
3. על פרטי הרישום להיות מדויקים ועדכניים. מסירה של פרטי רישום שגויים ו/או חלקיים לא תאפשר ביצוע רכישות דרך האתר. מסירת פרטי רישום שגויים עשויה להיות אסורה על פי דין, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים החוקיים כנגד משתמש שמסר פרטי רישום שגויים.

 

הצטרפות לשירות ואמצעי התשלום:
4. 
הצטרפות לשירות דרך האתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט (כל אחד מהם להלן – "המסלקה"), והיא כפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של המסלקה. החברה לא תכבד אמצעי תשלום נוספים.
5. אם אינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס אשראי באתר או להשתמש בשירותיה של חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט, באפשרותך להתקשר אל מוקד המכירות של החברה בטלפון: 2929* או להשאיר את פרטייך דרך האתר, ונציג שרות טלפוני יחזור אלייך על מנת לבצע את הרכישה טלפונית.
6. תנאי מוקדם לאישור הזמנת מוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידך, וקבלת אישור המסלקה לחיוב הכרטיס. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל אישור כי הזמנתך התקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה.  בהמשך, נציג שירות טלפוני של החברה יצור עימך קשר לוידוא פרטי ההזמנה ותיאום התקנה.
7.  החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו פרטי הרישום שנמסרו היו שגויים או לא מלאים, במקרה בו הפרת תנאי שימוש אלה (לרבות הפרה צפויה), או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה. בכל מקרה כאמור, תיידע אותך החברה בסיבת אי אישור ההזמנה או מניעת ביצועה, ותשיב כל סכום ששולם , ככל ששולם.
8. במקרה של עסקה כאשר קיימת טעות סופר בדף המוצר ו/או בהודעה כלשהי ו/או בעסקה, רשאית החברה להודיע למשתמש על הטעות ולתקן את פרטי דף המוצר ו/או ההודעה ו/או העסקה בהתאם. במקרה של תיקון כאמור יהא המשתמש רשאי לבחור לבטל את העסקה.
9. החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
10. למיטב ידיעת החברה, השירותים והמוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר. על אף האמור, החברה לא תהא אחראית כלפיך במידה ויתגלה כי מוצר מסוים לא נמצא במלאי. במקרה כאמור, החברה תודיע לך תוך זמן סביר על אי הימצאותו של מוצר במלאי, ותאפשר לך לבטל את העסקה ללא כל עלות, או לרכוש מוצר חלופי אחר אשר מצוי במלאי החברה.

מחירים:
11. המחיר בו תחויב בגין ביצוע ההזמנה הינו המחיר המופיע באתר בזמן ביצוע ההזמנה.
12. החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי המחיר כאמור לא יחול על הזמנות אשר בוצעו ונקלטו בחברה טרם השינוי, גם אם טרם סופקו למשתמש.
13. המחירים באתר כוללים מע"מ.

 

ביטול עסקה:
14. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק"), רשאי צרכן אשר רכש מוצר דרך האינטרנט או הטלפון, לבטל את הרכישה בהודעה בכתב (לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני) לעוסק ממנו נרכש המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או קבל מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר (ולגבי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – בתוך 4 חודשים).
15. 
במקרה של ביטול העסקה על ידך בהתאם לאמור בסעיף 15 לעיל,  החברה תאסוף את הציוד והמוצרים שסופקו לך בתיאום עמך. על הציוד והמוצרים להיות מוחזרים במצב תקין. החברה תחזיר לך את החלק ממחיר העסקה ששולם על ידך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול  בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נשוא העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. לאחר תקופה זאת, דמי הביטול יהיו בהתאם לקבוע בדף ההצטרפות.
16. לאחר התקופה הקבועה בסעיף 15, הינך רשאי לבטל עסקה מתמשכת בהתאם להוראות סעיף 13ד(ג) לחוק במתן הודעת ביטול לחברה בהתאם להוראות סעיף 14ט לחוק. במידה ותבטל את העסקה כאמור, תחויב בדמי ביטול כקבוע בדף ההצטרפות המצויינים גם בהסכם ההתקשרות עם החברה אותו תקבל בעת אספקת הציוד והמוצרים.

 

קניין רוחני:
17. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד או של צדדים שלישיים שקיבלו רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בכל אלו כל שימוש בלא הסכמת החברה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
18. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בו, ללא ההסכמה בכתב של החברה, או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי  להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר.
19. השימוש בתכנים באתר או בכל חלק מהם, לרבות שימוש באמצעות קישור מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור.

הגבלת אחריות:
20. 
האתר ותכניו מוצגים לשימוש על ידי החברה "כפי שהם" ("AS IS"), בלא כל התחייבות מצד החברה. למרות שהחברה מנסה לדייק ככל שניתן בתכני המוצגים באתר, החברה אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין תכונות המוצרים, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותייך.
21. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את האתר, והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם  מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של   משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
22. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא.
23. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
24. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, כמו גם להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקוף באופן קבוע או זמני.
25. החברה אינה נושאת באחריות לנזק ו/או חיסרון כיס אשר עשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש באתר וביצוע רכישות באמצעותו, לרבות כתוצאה מעיכובים באספקת שירותים ומוצרים שנרכשו דרך האתר.
26.  האתר עשוי להכיל קישורים היפר-קישורים או באנרים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים אליהם מפנים הקישורים, וכל השימוש באתרים אליהם מפנים הקישורים הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה לא תשא בכל חבות  מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו.
27. מבלי לגרוע מהאמור, אחריותה ו/או חבותה של החברה תהא מוגבלת לנזקים ישירים ומוכחים ולא תעלה על המחיר המלא ששילם המשתמש עבור מוצר או שירות בלבד.

שרות לקוחות:
28. 
בכל בירור או שאלה בקשר עם הזמנה שבוצעה, הינך מוזמן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 2929* או בכתובת דואר האלקטרוני  Il-callcenter@meyeden.co.il.

ההגנה על הפרטיות באתר:
29. מדיניות החברה בנוגע למידע המופיע בדפי האתר הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וניתן למצוא אותה במלואה בכתובת: https://www.meyeden.co.il/meyeden/privacy

 יש לראות את מדיניות הגנת הפרטיות כחלק מתנאי השימוש.

ברירת דין ומקום שיפוט:
30. 
על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

הודעות וכתובות:
31. הודעה לחברה בהתאם לתנאי השימוש:

כתובת: רח' האודם 4 פתח תקווה ת.ד. 9593 מיקוד 4919402.
 טלפון: 5335* 
דוא"ל:  Il-callcenter@meyeden.co.il

הצטרפות נעימה,  
מי עדן.