בריא לדעת

תקנון לפעילות - תיק אוכל

תקנון תחרות

תקנון תחרות בפייסבוק עד תאריך 16/11/2015 | מי עדן

תקנון תחרות " תיק אוכל" בפייסבוק

1. מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות " תיק אוכל בעמוד "הפייסבוק" של מי עדן (להלן – "זירת התחרות" ו- "התחרות", בהתאמה), אשר נערכת במסגרת מאמצי שיווק וקד"מ של מי עדן ייצור (2007) בע"מ (להלן - "החברה"), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2. תחילתה של התחרות ביום .15.10.2015 וסיומה ביום 16.11.2015 (להלן - "תקופת התחרות").
3. התחרות וההשתתפות בה
3.1 בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן - "משתתף/ים") אשר ייכנס לזירת התחרות ויפעל בהתאם להנחיות שם.
3.2 לצורך ההשתתפות בתחרות, יתבקשו המשתתפים להעלות לעמוד הפייסבוק של מי עדן (כתגובה לפוסטים שיפרסם את התחרות או יעלו לקיר מי עדן בפייסבוק ) תמונה של תיק האוכל של הילד שלהם ומה שהם שמים בו כשהם שולחים את הילד לביה"ס או לחוג.
3.3 תמונות/תיאורים שישלחו לתא הדואר הפרטי לא ישתתפו בתחרות
3.4 על פרסום התגובה להיות מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל
3.5 אין הגבלה על מספר התמונות/פוסטים ובתנאי שנעשו ע"י המשתתף ולא בא כוחו ואו באמצעים אלקטרוניים שונים ולא נלקחו ממאגרים ואו פעילויות ישנות ואו מופעלים באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות.
3.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף אשר אינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהם כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, לרבות כפי שמפורט בסעיף 3.3 של כל דין או של זכות על פי דין. או אשר לדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות
3.7 משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל.
3.8 לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה ( כגון בקשת צילומי מסך המתעדים את פעילותו)
4. זכייה ופרסים
4.1 בתום תקופת התחרות, שופטי התחרות (כפי שיקבע ע"י מי עדן וחברת קומברסיישן) יבחרו 3 משתתפים שונים עפ"י שיקול דעתם הבלעדית של השופטים הראויים ביותר לפרס, על סמך מספר הנקודות שצברו וכן מקוריות, יופי ייחודיות ויושרה.
4.2 השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לפרסום התמונה ואו שימוש בתמונה בעתיד עפ"י שיקול דעתה של החברה.
4.3 מפרסם הפעילות יקבל "קרדיט" בגין פרסומה ורק הוא זכאי במידה וזכה לקבל את הפרס.
4.4 1 המשתתפים אשר ידורגו במקומות הראשונים ("הזוכה/ים") יהיו זכאים לפרסים הבאים ("הפרס/ים"): שובר לצימר זוגי באמצע השבוע
4.5 2 המשתתפים אשר ידורגו במקומות השניים ("הזוכה/ים") יהיו זכאים לפרסים הבאים ("הפרס/ים"): שובר זוגי לארוחת בוקר, שובר זוגי לסרט.

4.6
דירוג פרס
1 שובר לצימר זוגי לבחירה מרשימה (בישראל אמצע שבוע) .
2 שובר לארוחת בוקר זוגית.
3 שובר זוגי לסרט

אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה. .
(1) אחריות ושרות בגין הפרסים ינתנו ע"י חברת צופית, והיא תהיה אחראית באופן בלעדי על טיב הפרסים, ועל כל נזק כלשהו אשר יחול בגין מימוש הפרסים.

4.7 לצורך מימוש הפרסים, שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק של החברה וכתגובה לפוסט בו תתפרסם התחרות.
4.8 נציגי החברה יצרו קשר עם הזוכה בתוך 10 ימי עסקים ממועד השארת הפרטים. מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.
4.9 במידה ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם זוכה במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. למרות האמור, החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.
4.10 מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי.
4.11 לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.
4.12 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכול מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי המשתתף פסול מלקבלו.
5. שונות
5.1. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף, כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע בדף הפייסבוק של מי עדן.
5.2. החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר/ואו לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3. החברה תהא רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בתחרות היתה נמוכה מ-100 משתתפים שונים ויחדניים, ואו בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.
5.4. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.
5.5. רשאים להשתתף בתחרות רק בגירים שעברו את גיל 18.
עובדי קבוצת מי עדן וחברת קומברסיישן בע"מ אינם רשאים להשתתף בתחרות.
5.6. החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את
התחייבות החברה למסור את המתנות למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה.
5.7. מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.
5.8. בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין.
5.9. הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל
חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

מלא/י פרטיך ונציגנו יחזרו אליך עם מבצע מותאם במיוחד עבורך
מתקני מים מינרלים מתקני מים מינרלים