בריא לדעת

תקנון מבצע כל יום שני זוכים

תקנון מבצע  | מי עדן | מי עדן

תקנון מבצע כל יום שני זוכים של מי עדן

מבצע "כל יום 2 זוכים"
תקנון הגרלה

1. כללי
1.1. "עורך ההגרלה" או " החברה" – מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ, ח.פ. 51-139017-1
1.2. "תקופת מבצע ההגרלות" – בין התאריכים 7.5.17 ועד 9.6.17; החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין.
1.3. "ההגרלה " – ההגרלה המפורטת בסעיף 3 להלן.
1.4. "משרדי החברה" – רחוב לח"י 19, בני ברק.
1.5. "ההיתר"- ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (פורסם בילקוט הפרסומים 6401, ביום 1.1.2010, עמוד 1187). מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר.
1.6. "האתר" – אתר החברה שכתובתו: "www.meyeden.co.il".
1.7. "אמצעי המדיה" – תשדיר רדיו, באנר באינטרנט, ניוזלטר, עמוד נחיתה (אינטרנטי וסלולרי) והאתר.
1.8. "משתתף" – אדם בגיר, אשר הינו לקוח מי עדן חדש, המצטרף לאחד ממסלולי המים המינראליים של החברה הכולל התקנת בר מים בביתו בתקופת מבצע ההגרלות, ואשר הותקן אצלו בפועל בר מים מינראליים.
1.9. "המבצע" או "מבצע ההגרלות"- מבצע המיועד ללקוחות מי עדן חדשים בלבד אשר הצטרפו לאחד ממסלולי המים המינראליים של החברה, ואשר הותקן אצלם בר מים מינראליים בבית.
1.10. פרסום מבצע ההגרלות – מבצע ההגרלות יפורסם דרך שירות הלקוחות של החברה, בניוזלטרים, מסרונים ובאתר והכל לפי הוראות ההיתר.
1.11. "המפקח" – עו"ד אלעד ארליך, מרח' לח"י 19 בני ברק - במשרדי חברת מי עדן בר – שירות מחלקה ראשונה בע"מ.
2. תנאים להשתתפות בהגרלה
2.1. כל משתתף אשר יצטרף לאחד ממסלולי המים המינראליים של החברה בתקופת מבצע ההגרלות, הכולל התקנת בר מים מינראליים בביתו זכאי להשתתף בהגרלה.
2.2. לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, חברות קשורות אחרות בקבוצת מי עדן, עוזר לעורך ההגרלה, המפקח, וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהם.

3. אופן ההשתתפות בהגרלות
3.1. כל לקוח מי עדן חדש אשר הצטרף לאחד ממסלולי המים המינראליים של החברה, הכולל התקנת בר מים בביתו, יצטרף באופן אוטומטי להגרלה.
3.2. כל המשתתפים אשר הצטרפו לאחד ממסלולי המים המינראליים של החברה והותקן אצלם בר מים ביום מסוים, יכנסו להגרלה עבור אותו יום התקנה.
3.3. החברה תבצע 5 הגרלות כל יום ראשון אחת עבור כל יום בשבוע שקדם להגרלה בו החברה תגריל את הפרס בין כל המשתתפים אשר הצטרפו לשירותיה באותו יום והותקן אצלם בר מים. מצטרפים אשר יצטרפו לשירותי החברה והותקן אצלם בר מים בימי שישי, יכנסו להגרלה יחד עם המשתתפים שיצטרפו והותקן אצלם בר מים ביום חמישי שקדם לו.
3.4. מועדי ההגרלות יהיו כדלקמן:
מועד הגרלות מספר הגרלות
14.5.17 עד 5 [כתלות במספר הימים בהם הותקנו ברים אצל לקוחות]
21.5.17 5
28.5.17 5
4.6.17 5
11.6.17 5

3.5. בכל הגרלה יוגרלו 2 זוכים, בהתאם לאמור בסעיף 5 להלן.
3.6. עורכת ההגרלה רשאית להוסיף או להפחית את מספר הגרלות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
4. הפרסים
4.1. בכל הגרלה יוגרלו שני פרסים, מהפרסים המצוינים מטה ("הפרס" או "הפרסים"):
הפרס כמות מירבית של פרסים לחלוקה
שובר לאירוח זוגי ל-2 לילות בסוף שבוע (ה'-ש') למלון "מצפה הימים" בצפת.* 30
שובר לאירוח זוגי ללילה אחד באמצע השבוע (א'-ד') למלון "מצפה הימים" בצפת.* 30
שובר "דרים קארד" של רשת פוקס על סך 1,500 ש"ח 10
שובר משפחתי (4 כרטיסים) לסרט ברשת בתי הקולנוע "גלובוס מקס"** 20

* כל השוברים למצפה הימים הינם על בסיס לינה וחצי פנסיון למסעדה הצמחונית שבמלון. השוברים כוללים שימוש חופשי במתקני הספא שבמלון.
** תוקף עד ה- 15.7.17 תקף בכל בתי הקולנוע של רשת גלובוס מקס, סרט תלת מימד יחויב בהפרש, הכרטיס הינו דיגטלי ויש להגיע עם ההדפסה לקופות, לא תקף בהזמנה באינטרנט.
4.2. לפני כל הגרלה, החברה תערוך הגרלה ראנדומאלית ל-2 פרסים אשר יוגרלו באותה הגרלה. הפרס שיעלה ראשון בגורל, יזכה את העולה ראשונה בגורל בהגרלה בזכייה בו, והפרס השני שיעלה בגורל יזכה את העולה בגורל השני בהגרלה בזכייה בו. ההגרלה הראנדומאלית של הפרסים תעשה באמצעות שליפת שם הפרס מקופסא אליה יוכנסו שמות כל הפרסים. פרס שיצא בגורל, לא יוחזר לקופסא.
4.3. החברה רשאית לשנות את הפרסים או כל אחד מהם בכל עת טרם הנפקתם (או הנפקת כל אחד מהם) בפועל, ובלבד ששווי הפרס החלופי (לפי קביעת החברה), לא יפחת בצורה מהותית משווי הפרס שצוין בתקנון זה.
4.4. הפרסים ימסרו לזוכים בהתאם למפורט בתקנון זה בלבד, ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין, בקשר אליהם מכל בחינה שהיא, לרבות בקשר לטיבם, איכותם, רמתם, תכנם וכיו"ב.
4.5. תוקף מימוש פרסי שוברי מצפה הימים הינו עד 31.12.2017. מועד המימוש כאמור לא יוארך. תוקף מימוש שובר "דרים קארד" הינו ל-5 שנים מיום קבלתו. תוקף מימוש שובר "סרט משפחתי" עד 15.7.2017.
4.6. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תנאי לזכאותו של זוכה בפרס הינו אי ביטול עסקה ההצטרפות מצדו, מכל סיבה שהיא, לשירותי החברה תוך 6 חודשים ממועד ההצטרפות. זוכה אשר יבטל את הצטרפותו כאמור, תבוטל זכייתו, אם כבר קיבל לידיו את הפרס יחזירו לחברה, ואם מימש את הפרס, יחויב בשוויו באמצעות אמצעי התשלום שמסר לחברה במועד הצטרפותו לשירותיה, וזכוה מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך כנגד החברה או מי מטעמה.
5. ההגרלה
5.1. ההגרלות תיערכנה בפיקוחו של המפקח (או בפיקוחו של מי שימונה מטעמו לצורך פיקוח על ביצועה) במשרדי החברה, במועדים הקבועים בסעיף 3.4 לעיל. החברה רשאית לשנות את מועד ההגרלה לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.
5.2. שיטת ההעלאה בגורל תהיה כדלקמן: כל משתתפי ההגרלה יוכנסו למאגר משתתפים. פרטי המשתתפים המופיעים במאגר ייוצאו לקובץ excel בפורמט של טבלה, כאשר כל שורה בטבלה תכיל את פרטי המשתתף, מספר הלקוח שלו בחברה, בסדר כרונולוגי, בהתאם למועד ההצטרפות למי עדן. מספר הלקוח של כל משתתף ייצגו בהגרלה שתבוצע בפועל.
5.3. לאחר ביצוע הגרלת הפרס המוגרל, כאמור בסעיף 4.2 לעיל, במועד ביצוע ההגרלה, עורך ההגרלה יריץ פקודת הוצאת מספר רנדומלית בטבלת ה- excel וכך יישלפו באופן אקראי 2 מספרי לקוח, מבין כל מספרי הלקוח המופיעים בטבלה המשתתפים, כאשר המספר הראשון יהיה זכאי לפרס הראשון שעלה בגורל בהתאם לסעיף 4.2 לעיל והמספר השני יהיה זכאי לפרס השני שעלה בגורל בהתאם לסעיף 4.2 לעיל ("הזוכה/ים").
5.4. לאחר קיום ההגרלה האמורה לעיל ובחירת הזוכים בה, יבחרו בנוסף ובהתאם לאותה השיטה, 2 מועמדים נוספים לזכייה אשר יבואו במקום הזוכים במידה והזוכים לא יאותרו ו/או במידה וזכייתו של מי מהם תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ישמשו כמועמד חלופי לזכייה ("מועמד חלופי"). אותרו הזוכים ולא בוטלה זכייתו של מי מהם, לא יהיה המועמד החלופי זכאי לכל פרס שהוא.
5.5. תוצאות ההגרלה כפי שתקבענה על ידי המפקח תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.
5.6. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתף, זוכה או טוען לזכייה.
5.7. החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
6. התקשרות וזכאות לפרס
6.1. תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו באתר במשך חודש ימים ממועד סיום ההגרלה.
6.2. בנוסף החברה תיצור קשר עם כל אחד מהזוכים, באמצעות שיחת טלפון לפי הפרטים שהשאיר במועד הצטרפותו לחברה, ותודיע לו על זכייתו בפרס.
6.3. איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר משבעה (7) ימי עסקים ממועד עריכת כל הגרלה.
6.4. זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור יוכרז מועמד חלופי כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר חלילה.
6.5. הפרס יימסר לזוכה באמצעות דואר רשום. על אף האמור לעיל, החברה רשאית למסור לזוכה את הפרס בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.6. עורך ההגרלה רשאי לדרוש ממי מהזוכים להגיע למשרדי עורך ההגרלה, על מנת לקבל לידיו את הפרס, וכן לצלם את מעמד מתן הפרס ואת הזוכה וזאת מטעמים שיווקיים וקידום מכירות של החברה.
6.7. מוסכם על ידי המשתתף מפורשות כי מרגע צילום התמונות, ניתנת הרשאה בלתי חוזרת לעורך ההגרלה לעשות בהם כל שימוש, לפרסמם, להעבירם לידי צד שלישי ו/או לעיון הציבור כולו והכל מבלי שהזוכה ו/או מי מהמוצגים בתמונות יוכל להתנגד לכך ו/או מבלי שהדבר יקנה לזוכה ו/או למי מהמוצגים בתמונות כל זכות לתמורה כספית כלשהי, לרבות זכות לתמלוגים. הזוכה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כספית ו/או אחרת, כלפי עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו, בקשר עם השימוש בתמונות כאמור.
6.8. עורך ההגרלה רשאי לפרסם את שם הזוכה ועיר מגוריו באמצעי התקשורת וזאת מטעמים שיווקיים וקידום מכירות של החברה.
6.9. החברה לא תהא אחראית לאי הגעתו של הפרס לידי הזוכה, וזאת עקב מעשה ו/או מחדל של שירותי הדואר וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או המפקח ו/או כל מי מטעמם בשל כך.
6.10. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, שליחת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לזיהוי ואימות פרטי הזוכה בהתאם לפרטים המזהים שמצויים בידי החברה, להנחת דעתה של החברה (לרבות באמצעות זיהוי הזוכה באמצעות פרטים מזהים של הזוכה).
6.11. החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל את מסירת הפרס, ביו היתר, בקרות אחד המקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח:
6.11.1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
6.11.2. חשש לאי עמידה של הזוכה בתנאי התקנון.
6.11.3. במידה והזוכה ביטל את התקשרותו עם החברה בתוך 6 חודשים בהתאם לאמור בסעיף 4.6 לעיל.
מובהר כי סעיף זה יחול אף אם הנסיבות המתוארות בו יתגלו לחברה לאחר שהפרס נמסר לזוכה ובמקרה כזה יהיה חייב הזוכה להשיב את הפרס לחברה. במידה ולא השיב את הפרס, תהא רשאית החברה לחייב את הזוכה בשווי הפרס, באמצעות אמצעי התשלום אותו מסר הזוכה לחברה במועד הצטרפותו לשירותי המים המינראליים, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, לרבות המפקח לעניין זה.
6.12. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ואינה ניתנת להחלפה על ידי הזוכה, והזוכה לא יהיה רשאי להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף ו/או בשווה כסף, בכל דרך שהיא.
6.13. ידוע לזוכה כי הפרסים הינם של ספק צד ג' שאינו עורך ההגרלה. תנאי השירות ו/או המוצר על כל רכיביהם, כולל האחריות על המוצר ו/או השירות, זמני האספקה וכל עניין אחר הקשור לשירות ו/או למוצר, הינם באחריותו הבלעדית של הספק צד ג' ובכל מקרה לא של עורך ההגרלה. עוד מובהר כי עורך ההגרלה אינו אחראי על אספקת השירות וזו מתבצעת על ידי צד ג' ולעורך ההגרלה לא תהא אחריות על אופן אספקת הפרס והשימוש בו.
6.14. זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.
7. שונות
7.1. תקנון זה יעמוד לעיון במשרדי החברה ברחוב לח"י 19 בני ברק, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש.
7.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.3. עצם השתתפות משתתף בהגרלה תיחשב כהסכמה מצדו לכל תנאי התקנון.
7.4. החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או לבטל את מבצע ההגרלות ו/או לשנות את תקנון מבצע ההגרלות ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או לשנות את תקופת מבצע ההגרלות ו/או את המועדים ו/או הפרסים המוצעים במבצע ההגרלות לרבות להוסיף עליהן או לגרוע מהם, והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
7.5. החברה ו/או המפקח ו/או עוזר לעורך ההגרלה ו/או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה או טעות בקשר עם מבצע ההגרלות (לרבות טעויות בפרסום, דפוס וכיו"ב), וכן לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למאן דהוא עקב טעות ו/או תקלה כאמור וכן לרבות קיצור או שינוי תקופת מבצע ההגרלות, והחברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות על מנת לתקן את הטעות, לרבות ביטל מבצע ההגרלות, שינוי הפרסים וכמותם או ביצוע כל פעולה אחרת, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או המפקח עקב הטעות ו/או התקלה ובקשר לנזק כלשהו שייגרם להם עקב הפעולות כאמור.
7.6. עורך ההגרלה אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או בזק ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. כן ידוע למשתתף כי יתכנו טעויות ו/או הפסקות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות בניהול המבצע ו/או בקליטת הנתונים וכי לעורך הפעילות הזכות הבלעדית לנקוט בפעולות שונות, כפי שיידרש לפי שיקול דעתו, עקב תקלה ו/או טעות כאמור לרבות להשהות, לדחות או לבטל כליל את הפעילות ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך ההגרלה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.
7.7. בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה ו/או המפקח ו/או כל עוזר לעורך ההגרלה ו/או כל מי מטעמם בכל עניין ודבר הקשור במבצע ההגרלות ובהגרלה, לרבות וללא הגבלה, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלה, לקבלת ומימוש הפרס וכדומה.
7.8. בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מטעמו, מנעה מצרכן כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.
7.9. תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
7.10. ההכרעה בכל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור למבצע הגרלות זה, תהיה מסורה באופן ייחודי למפקח והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים ו/או לכל צד ג' שהוא לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או המפקח בעניין זה. בכל מקרה של סכסוך שהסמכות לדון בו ולהכריע בו אינה מוענקת למפקח, תהיה לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית והייחודית.
7.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.12. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והוראותיו המייחסות גם לנקבה במשתמע.

בהצלחה!

תוספת תקנון הגרלה מיום 25.5.2017

זוהי תוספת לתקנון הגרלה "כל יום 2 זוכים" של חברת מי עדן בר – שירות מחלקה ראשונה בע"מ (להלן - "החברה"), החל מיום 7.5.2017.

להלן התוספות:

1. החברה תקצר את מבצע ההגרלות בשבוע אחד, כך שהזכאות להשתתף במבצע ההגרלות הינה עד 2.6.2017, ולא 9.6.2017.

2. ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות תערך ביום 4.6.2017.

3. שאר הוראות התקנון יישארו בעינם.

מי עדן בר –שירות מחלקה ראשונה בע"מ

מלא/י פרטיך ונציגנו יחזרו אליך עם מבצע מותאם במיוחד עבורך
מתקני מים מינרלים מתקני מים מינרלים